مدیریت امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی  
سمت
داخلی
تلفن
دورنگار
مهندس امیر قاسمی
مدیریت امور دانشجویی
۲۶۲۲-۲۹۰۲
۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱
۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱
آقای سعید شریف
مسئول دفتر
۲۶۲۲
۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱
۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱
 
 
 
 
 
اداره امور خوابگاه
 نام و نام خانوادگی   
سمت                       
تلفن داخلی  
تلفن مستقیم  
دورنگار
دکتر اسماعیل نجفی
رئیس اداره خوابگاهها
۲۸۵۰
 
 
مهندس اصغر اکبری
کارشناس اداره خوابگاهها
۲۸۵۰
 
 
خانم افسانه رحیمی
سرپرست خوابگاه
۲۷۸۵
 
 
خانم شیدا بحرینی
سرپرست خوابگاه
۲۷۸۵
 
 
محبوبه اسحاقی
سرپرست خوابگاه
۲۷۸۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدیریت امور فرهنگی
نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
مستقیم
دورنگار
دکتر حسن پاکارزاده مدیریت امور فرهنگی
۲۷۰۵
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
مهندس میثم پیله وریان
کارشناس امور فرهنگی
۲۷۰۵
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
خانم افسانه احمدی
کارشناس امور فرهنگی
۲۷۰۴
 ۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
 
 
 
 
 
 
اداره رفاه دانشجویی
نام و نام خانوادگی  
سمت
تلفن داخلی  
 تلفن مستقیم  
دورنگار  
آقای حامد خرمشکوه
مسئول اداره رفاه دانشجویی
       ۲۸۵۱
 
 
 
 
 
 
اداره تربیت بدنی
 نام و نام خانوادگی   
سمت
تلفن داخلی   
 تلفن مستقیم 
دورنگار     
آقای غلامرضا محمدیان
کارشناس تربیت بدنی
۲۵۹۰
 
 
خانم مریم تشکر
کارشناس تربیت بدنی
۲۵۷۲
 
 
 
 
 
 
 
اداره تغذیه
 نام و نام خانوادگی   
سمت
تلفن داخلی   
 تلفن مستقیم 
دورنگار     
مهندس امیر قاسمی
مسئول اداره تغذیه
۲۶۷۶
۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۷
 
آقای یاسر زاهدی
اپراتور تغذیه
۲۶۷۶
۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۷