مدیریت امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی  
سمت
داخلی
تلفن
دورنگار
مهندس اصغر اکبری
مدیریت امور دانشجویی
۲۶۲۲-۲۹۰۲
۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱
۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱
آقای سعید شریف
مسئول دفتر
۲۶۲۲
۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱
۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱
 
 
 
 
 
اداره امور خوابگاه
 نام و نام خانوادگی   
سمت                       
تلفن داخلی  
تلفن مستقیم  
دورنگار
مهندس اصغر اکبری
کارشناس اداره خوابگاهها
۲۶۲۲-۲۹۰۹
 
 
خانم افسانه رحیمی
سرپرست خوابگاه
۲۵۳۸
 
 
خانم شیدا بحرینی
سرپرست خوابگاه
۲۵۳۸
 
 
محبوبه اسحاقی
سرپرست خوابگاه
۲۵۳۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدیریت امور فرهنگی
نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
مستقیم
دورنگار
دکتر حسن پاکارزاده مدیریت امور فرهنگی
۲۷۰۵
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
خانم افسانه احمدی
کارشناس امور فرهنگی
۲۷۰۴
 ۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
۰۷۱-۳۷۶۴۱۰۱
 
 
 
 
 
 
اداره رفاه دانشجویی
نام و نام خانوادگی  
سمت
تلفن داخلی  
 تلفن مستقیم  
دورنگار  
آقای حامد خرمشکوه
مسئول اداره رفاه دانشجویی
       ۲۸۵۱
 
 
 
 
 
 
اداره تربیت بدنی
 نام و نام خانوادگی   
سمت
تلفن داخلی   
 تلفن مستقیم 
دورنگار     
آقای غلامرضا محمدیان
کارشناس تربیت بدنی
۲۵۹۰
 
 
خانم مریم تشکر
کارشناس تربیت بدنی
۲۵۷۲
 
 
 
 
 
 
 
اداره تغذیه
 نام و نام خانوادگی   
سمت
تلفن داخلی   
 تلفن مستقیم 
دورنگار     
آقای یاسر زاهدی
اپراتور تغذیه
۲۶۷۶
۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۷