به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می‌رساند اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد آماری از فعالیت‌های علمی-پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را جمع آوری نماید، لذا چنانچه از سال ۱۳۹۱ تاکنون دارای فعالیت پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی شامل مقاله، تالیف و ترجمه، اختراع هستید، در صورت تمایل مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه (آقای خرّم شکوه) ارائه فرمایید.