به مدت چهار روز غرفه سلامت در دانشگاه دایر گردید. در این غرفه ها خدماتی مانند غربالگری قد و وزن، فشار خون ، قند خون، مشاوره تغذیه، مشاوره مامایی و بهداشت به دانشجویان و کارکنان داده شد. از این برنامه استقبال گسترده ای به عمل آمد.