طبق برنامه سنوات گذشته اردوی فرهنگی – آموزشی فصل رویش ۹۶ در روزهای پنجشنبه ۹۶/۷/۱۳( اردوی دختران) و جمعه ۹۶/۷/۱۴( اردوی پسران) برگزار شد. در این اردوی فرهنگی – آموزشی دانشجویان نو ورود کارشناسی سه کارگاه " قوانین آموزشی" ، "قوانین انضباطی" ، " مشاوره و مدیریت استرس" را با اساتید مجرب  گذرانده و در ضمن طی ملاقاتی صمیمی با رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد رهبری، معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر فرهنگی  دانشگاه آشنا شدند. برنامه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی از دیگر برنامه های این اردو می باشد.

دانشگاه صنعتی شیراز در سال جاری تعداد  ۹۷  نفر دانشجوی کارشناسی و ۳۱۹  نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶۹ نفر دانشجوی دکتری پذیرش کرده است.