به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی ، امور دانشجویی اقدام به انتخاب اتاق نمونه خوابگاهی نموده است .

 دانشجویانی که تمایل به شرکت دارند حداکثر تا تاریخ ۲/۱ /۹۷ با دریافت فایل بارگذاری شده بر سایت دانشگاه نسبت به تکمیل فرم خودارزیابی و تحویل به اتاق ۳۱۱ چمران ( آقای زاهدی) یا سرپرستی خوابگاه خواهران اقدام نمایند .

لازم به ذکر است پس از ارائه فرم مذکور و بازدید توسط مسئولین ، به ساکنین اتاقهای منتخب در هفته خوابگاه ها جوائزی اهداء خواهد شد .

 

دریافت فرم خودارزیابی