با حکم دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست محترم دانشگاه صنعتی شیراز آقای حامد خرم شکوه از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ به مدت دوسال به سمت مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شیراز منصوب گردیدند.

در متن این حکم آمده است:«احتراما با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس آیین نامه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به مدت دو سال به سمت مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند قادر متعال و بکارگیری توانمندی همکاران دانشگاهی در انجام وظایف محوله و خدمت به اهداف متعالی دانشگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.»

همچنین ریاست محترم دانشگاه در نامه ای جداگانه از فعالیت ها و تلاش های دکتر حسن پاکارزاده در طول دوران تصدی این پست تشکر و قدر دانی نمودند.