دکتر حامدی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی آخرین سه شنبه سال ۱۴۰۱ به رسم هر سال در نشستی صمیمی با کارکنان حوزه و با حضور دکتر کدیور دبیر انجمن علمی دانشجویان و دکتر بهادران مدیر مرکز مشاوره دانشگاه از فعالیت ها و تلاش ها ی بی شائبه ی دکتر پاکار زاده در سمت سابق ایشان تشکر و قدردانی نمودند.