دکتر سمانه حامدی

مرتبه علمی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

تلفن ثابت

۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱

فاکس ۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱

پست الکترونیکی

hamedi@sutech.ac.ir

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه:

 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی  و غیره)
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
 • حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
 • پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها