معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از جمله امور رفاهی، امور تغذیه، مشاوره دانشجویی، ورزش و تربیت بدنی، امور انضباطی، امور اجتماعی و فوق برنامه، امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی  به انجام می‌رساند.

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه:

 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی  و غیره)

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

 • تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی

 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه

 • برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

 • اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع

 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه

 • حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی

 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری

 • پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه

 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها