آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز.دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

 تلفن : ۳۷۳۵۳۵۱۰– ۰۷۱           
 فکس :
۳۷۳۵۴۵۱۹– ۰۷۱
کد پستی :۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷