آیین نامه های امور دانشجویی

منشور حقوق دانشجویی

شیوه نامه  اجرایی شورای صنفی

آیین نامه جدید شورای صنفی

شیوه نامه انظباطی

شیوه نامه شورای صنفی

همیار دانشجو

 

آیین نامه های امور فرهنگی و اجتماعی

آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشجویان

دستورالعمل اجرایی ظوابط  ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

آیین نامه پوشش

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه برنامه های موسیقایی

دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه اجرایی تشکیل،تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

قانون مطبوعات کشوری

شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

آیین نامه نمایش فیلم

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پزوهشی